กรุณากรอกข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนัดชมหรือขอรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

We are pleased to recieve all your inquiries for further information. You can always visit us if you have specific question about our product.
All your personal information submitted will be strictly kept confindential.


ท่านมีความสนใจใน / Ask for

โรงงานสำเร็จรูปเพื่อขาย / Ready built factory for sale
ที่ดินเปล่าเพื่อเช่า / Land for rental
โรงงานสำเร็จรูปเพื่อเช่า / Ready built factory for rent
อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other ( Please specific)
อีเมลล์ผู้ส่ง / Your email :
ชื่อ / Name::
   นามสกุล / Family name
ตำแหน่ง / Position :
องค์กร - บริษัท / Organization - Company:
ประเภทธุรกิจ / Industries Type:
ที่อยู่ / Address :
ประเทศ / Country :
โทร / Tel :
แฟ๊กซ / Fax :
ข้อความ / Massage :
 

HOME   l    CORPORATE INFO   l   OUR PROJECT   l    OUR CUSTOMERS   l    FINANCING   l    NEWS & ACTIVITEIS   l    CONTACT US     
Tell a Friend Tell a Friend   Print this page © All rights reserved.  2012 หมื่นทรัพย์แลนด์.